top of page
 • Britt Konnander

Är du som ledare rustad för framtiden?

Uppdaterat: 21 okt. 2019Framtida arbetslivet kommer mer vara projektbaserat och präglat av agilitet, vilket kommer ställa helt andra krav på ledare och ledarskapet än de krav man ställde i forna tiders linjeorganisationer, med chefer som pekade med hela handen.


Skillnad mellan olika generationers vilja att anta en ledarroll skiljer sig markant, där de yngre inte är lika intresserade av att vara chefer eller ledare som de äldre. Den yngre generationer ställer också helt andra krav på sina arbetsgivare, pengar är inte allt. De vill arbeta för värderingsstyrda organisationer men också arbeta för företag som ger dem större frihet att fatta självständiga beslut. Allt detta sammantaget ställer stora krav på dagens ledare och ledarskap.


Tankar från vår "Swedish Leadership Community"Framtidens ledarskap diskuterades igår i "Swedish Leadership Community" grundat av Martin Löfgren, VP of Engineering på Natural Cycles i skön lean coffe style anda. Vi är en grupp bestående av linjechefer och konsulter som tillsammans träffas kontinuerligt för att diskutera frågor kopplade till hur man som ledare kan möta och hantera en föränderligt framtid och samtidigt skapa tillväxt och ökad lönsamhet.


Vad är det för frågor som ger dagens ledare huvudbry?


Här kommer några exempel som togs upp på vårt mötet igår.


 • Hur balanserar man kortsiktiga mål med de långsiktiga målen som på kort sikt inte alltid ger den önskade effekten?

 • Hur designar man organisationer för en mer agil och föränderlig framtid?

 • Hur hanterar man utmaningar med många styrmodeller?

 • Vilka kompetenser och förmågor måste ledare och medarbetare ha i framtiden?

 • Behövs ledare överhuvudtaget?

 • Hur får man ökad mångfald?

 • Hur skapar man intelligenta organisationerna?

 • Hur skapar man trygghet i organisationen?

 • Hur mäter man vi egentligen ledarskapet?

Vi kan bara konstatera att vi lever i en mer komplex vardag, med mål som inte alltid drar åt samma håll, med fler frågor/beslut att ta ställning till men också många avvägningar och prioriteringar att göra. Takten och mängden av krav ökar exponentiellt men tiden för att utföra dem är konstant. Detta i sin tur kräver ett annan typ av ledarskap och medarbetarskap.


Vi hann under mötet inte landa alla frågor men vi kom fram till några värdefulla insikter som vi anser kan vara bra att ta med in i det framtida ledarskapet. Här kommer våra 10 tips:


 • Tydliggör företagets visioner, mål och strategier så att det upplevs som relevant för alla medarbetare – uppdatera och levandegör informationen i takt med utvecklingen.

 • Var transparent, involvera och engagera. – berätta vad som händer i bolaget både det som är bra och dåligt. Om alla förstår vad, hur och varför saker och ting sker kan man tillsammans skapa rätt förutsättningar för en bättre framtid.

 • Välkomna ett öppet samtalsklimat och lyssnande ledarskap – på alla nivåer

 • Lyssna på dina medarbetare - Underskatta inte det vardagliga småpratet som möjlighet till viktig dialog. Fokusera på det som görs bra och var frikostig med beröm och uppmuntran.

 • Lyssna till synpunkter från medarbetare på jobbet. Skapa ett klimat där den som påtala brister inter känner sig bestraffad eller ifrågasatt

 • Satsa mindre på styrning och mer på kommunikativ närvaro

 • Skapa självgående team, där chefen fungerar som coach och möjliggörare (den som skapar förutsättningar)

 • Ta inte alla beslut själv utan delegera ansvar. Våga delegera befogenheter och ansvar och visa att du litar på medarbetarna.

 • Ge medarbetarna frihet inom tydliga ramar

 • Ge feedback och konstruktive återkoppling

 • Se inte dig själv som motor för medarbetarnas energi. Medarbetarna har sin egen motivation och din uppgift är att underlätta för deras engagemang.

 • Etablera nya bedömningsparametrar för ledarskapet. Dagens NPS räcker inte för att bedöma framtidens ledare och dess ledarskap.


Hur ser dina tankar ut kring det framtida ledarskapet?


Om Britt Konnander

Britt är verksamhetskonsult, förändringsledare, projektledare och inköpsspecialist. Hon är certifierad i PROSCIA/ADKAR och har arbetat många år konsult och linjechef. I sin roll har hon hjälpt många företag med sina transformationsresor.
0 kommentarer

Comments


bottom of page