top of page
  • Britt Konnander

Post GDPR - Dataskyddsföreningen rapporterar sina insikter om ett år med dataskyddskyddsreformen

Ett år med dataskyddsreformen, läs gärna den Nationella integritetsrapport skriven av dataskyddsföreningen. Nedan kort summering av några slutsatser man gjort.


· Olika branscher har kommit olika långt . Företag inom vård, omsorg och utbildning uppger i högre grad att de arbetat med dataskydd, medan företag inom hotell- och restaurangbranschen och transport är överrepresenterade bland de som i låg utsträckning arbetar med integritet och dataskydd.

· Småbolag efterlever i mindre omfattning dataskyddsförordningen .

· Företagens medarbetare anses i stor utsträckning ha fått information om förordningen, och anses även efterleva regelverket .

· De största utmaningarna i dataskyddsarbetet handlar om att få till fungerande rutiner och processer, att tolka regelverket och att arbetet innebär ökad administration.

· Bank- och finansbranschen är den bransch som anmäler flest personuppgiftsincidenter, de står för en femtedel av samtliga anmälda incidenter

· Knappt hälften av de anmälda personuppgiftsincidenterna handlar om obehörigt röjande och obehörig åtkomst .

· Den mänskliga faktorn är den i särklass vanligaste anledningen till att incidenter inträffar.


https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf


0 kommentarer

Comments


bottom of page