top of page

Vad tror du är viktigaste hos framtidens ledare?Här nedan kommer mina egna tankar i ämnet


Nya tider kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver ett mer situations anpassat, inkluderande och coachande ledarskap


Varje kris gör att människors preferenser och beteenden förändras, ibland bara lite, ibland väldigt mycket. Som chef och ledare har man ett stort ansvar för att både kunna agera kortsiktigt (krishantering) och långsiktigt (nyorientering).


När det värsta har gått över, måste vi vara beredda att förändra vårt sätt att arbeta och anpassa oss till det nya normala.


Efter en kris är det viktigt att som ledare uppdatera kompetensen hos sin medarbetar för att kunna bygga nya team och tjänster som passar det nya normala. Man måste också räkna med att det kommer att krävas omstrukturering och omorganisering av den egna verksamheten. Det kommer finnas ett behov av kompetensväxling , kompetensutveckling och utbildning medarbetare, nyinvestering och nyrekrytering. Framgångsfaktorn ligger i att arbeta fram dessa planer, och göra det tillsammans med sina medarbetare.


De som snabbast förstår hur det nya normala ser ut och vilka nya behov som finns, kommer att stärka sin position på marknaden och gå stärkta ur en kris.


Viktigt att ha med sig är att ny orientering måste ske parallellt med krishanteringen.


Hur tror du att ledarskapsrollen kommer att förändras under den närmsta tiden?

0 kommentarer

Comments


bottom of page