top of page
 • Britt Konnander

Den som inte utvecklas riskerar att avvecklas


I ett allt mer komplext och föränderligt arbetsliv förväntas chefer att ständigt vara på tå. En trend vi ser på många arbetsplatser just nu är att chefer leder förändring, inte minst den förändring vi ser i ljuset av digitalisering och automatisering. Vi kan också konstatera att både chefer och medarbetare lever i en mer komplex vardag jämfört mot tidigare, med mål som inte alltid drar åt samma håll, med fler frågor/beslut att ta ställning till men också många avvägningar och prioriteringar att göra. Tiden är den enda konstanta faktorn allt annat är rörligt vilket i sin tur ställer helt andra krav på ledarskap än det vi hade förr. För att klara de tuffa kraven som ställs på ledarskapet krävs ett ”effektivt ledarskap”. Ett coachande ledarskap som ökar teamets prestation, men också skapar mer tid åt chefen för att denne skall kunna göra rätt saker och därmed skapa bättre resultat åt företaget. Men sådant ledarskap kräver tid, utbildning och träning.


Inga ljusa siffror av kompetensutvecklingsläget av chefer i landet generellt


Nyligen läste jag en utredning som gjorts av fackförbundet Vision som påvisade att nästan hälften av alla deras chefsmedlemmar inte fått kompetensutveckling under det senaste året.

Flera andra rapporter visar samma utveckling och de främsta skälen till dessa låga tal är tidsbrist, för höga kostnader, det saknas pengar till kompetensutveckling i budgeten och det råder brist på relevanta utbildningar.


Nytt ledarskap kräver nya förmågor. Nya förmågor kräver kompetensutveckling


Yrken, uppgifter och roller förändras hela tiden och därmed också synen på och värdet av kunskap. Det handlar inte längre om vad du kan, utan om din förmåga att lära dig något nytt. Nyfikenhet, samarbete, kreativitet, empati och förmågan att lära sig nya saker blir allt viktigare egenskaper att identifiera och premiera vid anställning, eftersom dessa egenskaper hos medarbetarna kommer påverka hela organisationens möjlighet till förändring och utveckling. Vi ser redan nu exempel på arbetsgivare som inte enbart utgår ifrån kunskap när de rekryterar ny personal utan lägger större vikt på att finna personer med rätt mindset. Med rätt mindset menas en individ som är nyfiken, har ett öppet sinne och vill både lära sig och praktisera nya kunskaper.


Nya former för lärandet

Även formerna för kompetensutveckling håller på att stöpas om.

 • Vi går från ett mer informativt lärande (med katederundervisning) till transformativt lärande, självstyrt lärande där var och en är ansvarig för sitt eget lärande och utveckling. Där fokus inte ligger på kunskap i sig, utan i den handlingskraft som kommer av kunskap om sig själv.

 • Vi går mot ett mer livslångt lärande där kompetensutvecklingen sker kontinuerligt och i olika former.

 • Vi går mot mer individanpassade och skräddarsydda utbildningar.

 • Vi går från formellt lärande i klassrummen till mer icke formellt och informellt lärande så som; "learning by doing", personliga möte, sociala medier, nätverk, coachning, mentorskap, "e-learning" och upplevelsebaserad träning mm.

Mina personliga reflektioner kring chefers kompetensutveckling


Många har potential att bli goda ledare, men för att lyckas och klara av att möta framtidens krav finns det bara en väg att gå: kompetensutveckling. Som chef är du aldrig färdig, oavsett hur mycket erfarenhet och hur många chefskurser du har i bagaget – du behöver ständigt träna dig själv i att leda.


Men vem är ansvarig för chefens kompetensutveckling?

Mitt svar på denna fråga är individen själv och arbetsgivaren. Tar vi det ur ett större perspektiv är staten också en viktig spelare för att påskynda kompetensutvecklingen i företag och verksamheter.


Mina tips till framtidens ledare/chefer

För att lyckas som chef krävs, självledarskap, att börja med sig själv. Fråga dig själv vilken kultur du vill skapa, vilka beteenden du har och hur det påverkar organisationen. Sedan se till att skaffa det du saknar för att bli den bästa versionen av dig själv. Som chef behöver du ligga steget före, annars kommer andra att gå om och göra jobbet bättre.


Här nedan följer några tips på vägen.

 • ta ansvar för ditt eget lärande.

 • kompetensplanera istället för karriärplanera

 • var nyfiken och ha ett öppet sinne

 • kommunicera mycket, i kommunikationen får man fler perspektiv och finner nya vägar och når bättre resultat.

 • prata om utmaningar och bjud in till diskussion, ensam är inte stark

 • skapa dig tid för att göra rätt saker

 • är tiden ett problem, lär dig prioritera

 • skapa kontinuitet i lärandet – uppdatera dina kunskaper ofta

 • framtiden kräver nya förmågor (samarbete, kreativitet, kommunikation, empati etc.) har du inte dessa se till att skaffa dem. En bra coach, mentor, utbildning är ett bra steg på vägen

 • satsa på livslångt lärande - lägg in ”egen utveckling” i kalendern och prioritera den. Det kan vara tid för egen reflektion, tid att lära sig ett nytt program på datorn eller en mer omfattande utbildning.

 • skapa dig en plattform för flexibelt arbetet dvs. att kunna arbeta när och var man vill

 • finn ditt eget sätt att förkovra dig. ”One size don´t fit all”


Mina tips till arbetsgivaren


Digitalisering och automatisering förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Det betyder att förmåga till omställning hos både arbetsgivare och arbetstagare blir allt viktigare. För att som arbetsgivare hålla sig relevant är det därför viktigt att:

 • kontinuerligt identifiera och analysera kompetensbehov

 • kartlägga och bedöma personalens kompetens utifrån de kompetensbehoven man har på kort och lång sikt

 • genomför insatser för att rekrytera ny personal, kompetensutveckla befintlig personal.

 • se till att förutsättningar för kompetensutveckling finns i både tid och pengar.

 • följa upp och integrera ny kunskap i den egna verksamheten så att man inte tappar styrfart.

 • premiera de nya förmågorna chefen lärt sig. De chefer som visar de starkaste färdigheterna från sina utbildningar är oftast de som presterar bäst. Genom att placera dessa chefer i de viktigaste rollerna kommer att skicka ett starkt budskap till resten av organisationen att de som inhämtar och praktisera den kunskapen de inhämtat är en kritisk färdighet för alla chefer.

Summering


Jag har arbetat som linjechef och konsult under många år i olika företag och branscher där jag har hjälpt många chefer och organisationer med sina förändringsresor. Det enda säkra är att förändringarna kommer att ske snabbare och snabbare och då gäller det att både arbetsgivaren och dess chefer har förberett sig för denna omställning. Framgångsfaktorn för företagets överlevnad ligger i kompetensutveckling. Den som inte utvecklas riskerar att avvecklas!


För att lyckas måste man som ledare skapa en kultur som uppmuntrar nyfikenhet där medarbetarna vågar ifrågasätta och testa nya saker. Där man lär sig av sina misslyckanden. Finns det en rädsla att misslyckas stannar utvecklingen och då stannar företaget. Därför är min rekommendation att alltid satsa på kompetensutveckling i olika former och se till att den integreras i verksamheten. Jag vill betona integrering av kunskap, då jag har sett alltför många exempel på hur kunskaper från dyra utbildningar inte kommer till användning i vardagen. Jag avslutar denna artikel med ett citat från en kund som jag arbetat med ”Praktisera det du har lärt dig så undviker du tomhetens behag”

Britt Konnander är managementkonsult och ägare av Breaking Boundaries Consulting. Hon har lång erfarenhet av arbete med organisationer i förändring, både som konsult och linjechef. Hon stöttat ledningsgrupper, chefer och medarbetare i förändringsarbetet med fokus på rätt strategi för förändringen, teamutveckling samt kommunikation. Hon har bred erfarenhet från olika branscher och lång erfarenhet från FMCG och detaljhandel. Nyfiken och vill veta mer om oss www.bbcg.se

0 kommentarer

Comments


bottom of page